ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

FIGURA ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Φόρμα Άσκησης Δικαιωμάτων του Υποκειμένου

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 της Ε.Ε, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκηθούν με τον εξής τρόπο:

Α/Α Δικαίωματα

Υποκειμένων

Περιορισμοί Άσκηση
1 Της ενημέρωσης Το δικαίωμα της ενημέρωσης μπορεί να ασκηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ενημερωτικό έγγραφο που έχει διανεμηθεί και που ορίζονται στον Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ.

 

 

Επιθυμώ να ενημερωθώ για:

 τα είδη των δεδομένων που επεξεργάζεται η εταιρία

 το που κοινοποιούνται τα δεδομένα μου

€ το διάστημα που διατηρεί η εταιρία τα δεδομένα μου

 Άλλο (Αναφέρατε):…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..…………………

 

2 Της πρόσβασης Το δικαίωμα της πρόσβασης μπορεί να ασκηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ενημερωτικό έγγραφο που έχει διανεμηθεί και που ορίζονται στον Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ. Επιθυμώ αντίγραφο του φακέλου μου, και συγκεκριμένα:

______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

3 Της διόρθωσης Το δικαίωμα της διόρθωσης μπορεί ασκηθεί από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ενημερωτικό έγγραφο που έχει διανεμηθεί και που ορίζονται στον Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ. Επιθυμώ να κάνω την εξής διόρθωση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

4 Στη λήθη Το δικαίωμα της διόρθωσης μπορεί ασκηθεί από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ενημερωτικό έγγραφο που έχει διανεμηθεί και που ορίζονται στον Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ. Επιθυμώ, να διαγραφεί:

 το σύνολο των δεδομένων που με αφορούν

 τα εξής δεδομένα που με αφορούν:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

5 Του περιορισμού

της επεξεργασίας

Το δικαίωμα της διόρθωσης μπορεί ασκηθεί από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ενημερωτικό έγγραφο που έχει διανεμηθεί και που ορίζονται στον Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ. Επιθυμώ τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν διότι:

 αμφισβητώ την ακρίβεια τους

 δεν απαιτείται πλέον η επεξεργασία από την εταιρία

 άλλο

Αναφέρατε: …………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

 

6 Της φορητότητας Το δικαίωμα της διόρθωσης μπορεί ασκηθεί από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ενημερωτικό έγγραφο που έχει διανεμηθεί και που ορίζονται στον Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ. Επιθυμώ:

 να λάβω, σε έντυπη μορφή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν

 να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν: ________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

7 Της εναντίωσης Το δικαίωμα της διόρθωσης μπορεί ασκηθεί από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ενημερωτικό έγγραφο που έχει διανεμηθεί και που ορίζονται στον Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ. Αντιτάσσομαι στην επεξεργασία των εξής δεδομένων μου: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..FIGURA ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

FIGURA ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία:  
 

Ονοματεπώνυμο Αιτούντος:

 
 

Α.Δ.Τ.:

 
 

Διεύθυνση:

 

 

 

] }